หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 
 
 
นายสมชัย สายด้วง
นายกเทศมนตรีตำบลพระบาทวังตวง
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
" สังคมสงบสุขก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง
 
พันธกิจ
 
    การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
    จัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
    การวางผังเมือง
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
    การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม
    มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย
    เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
    จัดสวัสดิการสังคม
    ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการป้องกันและระงับสาธารณภัย
    จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนการสอนให้ทันสมัย
และเพียงพอแก่ความต้องการ
    ส่งเสริมด้านการกีฬาและการนันทนาการ
    ฟื้นฟู บำรุงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาล
    จัดให้มีการบริหารพัฒนาการจัดเก็บรายได้
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่นประชาชน
    ส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
    การจัดการบริหารเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน
  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  การไฟฟ้าสาธารณะ
  การวางผังเมือง
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
  การศึกษา
  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารและพัฒนาองค์กร
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาบุคลากร
  การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง